ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนำความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียน
การสอนแบบเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง

ค้นหาชุดวิชา
💽
🏢
📒
📚

หลักสูตรประกาศนียบัตร การผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ รุ่น 1

ลงทะเบียน 07 ธันวาคม 2566 - 01 กุมภาพันธ์ 2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

40

34

FREE