สมัครผู้เรียนใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสมัครเป็นผู้เรียน ในระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการออกใบรับรองสมรรถนะ หรือใบระเบียนการศึกษา (Non-degree Transcript) ทั้งนี้ท่านสามารถ สมัครเป็นผู้เรียนได้เพียงหนึ่งบัญชี เท่านั้น

สมัครผู้เรียนใหม่