หลักสูตรฝึกอบรม

 

หลักสูตรฝึกอบรม

หมายความว่า หลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขึ้น โดยมีการรับรองสมรรถนะหรือประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อการเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต

ค้นหารายวิชา
🏢
📒
📚

นวัตกรสังคม รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 12/02/2567 - 29/02/2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

แบบชั้นเรียน

40

0

450 ฿