รายวิชา

 

รายวิชา

หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
หรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย เพื่อการเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต

ค้นหารายวิชา
💽
🏢
📒
📚

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง รุ่นที่ 4

ลงทะเบียน 10/06/2567 - 10/06/2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

30

0

FREE

อาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 24/08/2566 - 30/04/2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

130

1

650 ฿

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 24/08/2566 - 30/04/2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

250

210

FREE

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 20/11/2566 - 31/01/2567

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

เรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ

30

9

650 ฿

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2

ลงทะเบียน 07/11/2566 - 28/11/2566

สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

เรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ

50

48

450 ฿