หลักสูตรระยะสั้น

 

หลักสูตรระยะสั้น

หมายความว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวมากนัก เป็นหลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะสมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ค้นหารายวิชา
🏢
📒
📚

การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน 08/01/2567 - 11/01/2567

ไม่สะสมหน่วยกิต

ประกาศนียบัตร

แบบผสมชั้นเรียนและออนไลน์

300

68

FREE