ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

1. เลือกเมนู "สมัครผู้เรียนใหม่"

2. กรอกข้อมูลผู้เรียน

3. ยืนยันการสมัครผู้เรียน ผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้ ยืนยันการสมัครผู้เรียน หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ขยะ

ผู้เรียนจะไม่มีบัตรผู้เรียน แต่ผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบTSU For All เพื่อลงทะเบียนเรียนในระบบ TSU For All

ผู้เรียนไม่ถือเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อผู้เรียนลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนจะ มีสถานะเป็นผู้เรียน เมื่อผู้เรียนสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณผู้เรียนสามารถดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรนั่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TSU For ALL การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
074317600 ต่อ 7111

1. คลิกที่นี่ Forgot Password
2. กรอก Email ที่สมัครเป็นผู้เรียนไว้ กดปุ่ม ส่ง Email
3. ระบบทำการส่งรหัส link ไปยังอีเมล์ของท่าน กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ หากคุณไม่พบอีเมลที่ส่ง โปรดไปตรวจสอบอีเมลขยะ

1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู "หลักสูตรการศึกษานอกระบบ" หรือ "หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย"

3. เลือกรายวิชา หรือชุดวิชา ที่ต้องการลงทะเบียน
4. กดปุ่ม "ลงทะเบียนเรียน"

5. กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

1. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ "วิชาที่ยืนยันแล้ว"
2. กด "พิมพ์ใบชำระเงิน"

3. สแกน QR code payment ในใบชำระเงินเท่านั้น!! ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา/หลักสูตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะ การสมัครของผู้เรียน

ให้ผู้เรียนสมัครเรียนติดต่อที่เจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ที่ ฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074-317600 ต่อ 7903 หรือ 7911

1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู "ผลการเรียน"
3. กดพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน

1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"
3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

มีทั้งหมด 4 รูปแบบ
1. แบบชั้นเรียน (Face to Face)
2. แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online meeting)
3. แบบผสมชั้นเรียนและออนไลน์ (Face to Face + Online)
4. แบบออนไลน์ผ่าน TSU MOOC (Massive Open Online Course)
โดยเรียนตามหลักสูตร/รายวิชา ตามตารางการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร/รายวิชาที่กำหนด

ผู้เรียนที่ไม่ใช่นิสิตมหาลัยทักษิณ สามารถแต่งกายชุดสุภาพในการเรียน

มีทั้งหมด 5 ประเภท
1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบแบบรายวิชา เป็นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรแบบรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน
2. หลักสูตรการศึกษานอกระบบแบบชุดวิชา เป็นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา และใบแสดงผลการเรียน
3. หลักสูตรการตามอัธยาศัย TSU MOOC เป็นหลักสูตรไม่สะสมหน่วยกิต ผู้เรียนจะได้ใบรองการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. หลักสูตรการตามอัธยาศัยแบบหลักสูตรฝึกอบรม เป็นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียน
5. หลักสูตรการตามอัธยาศัยแบบหลักสูตรระยะสั้น เป็นหลักสูตรไม่สะสมหน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร การเข้าร่วมและใบแสดงผลการเรียน

ผู้เรียนที่เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จากระบบ TSU For All ในหัวข้อ "ผลกาเรียน" โดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบแบบรายวิชา และชุดวิชา รวมทั้งหลักสูตรการตามอัธยาศัยแบบหลักสูตรฝึกอบรม

การเทียบโอนหน่วยกิตจะสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถเทียบโอนได้โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถเทียบโอนได้โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดย ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ