ชุดวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตร การผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ รุ่น 1

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  07 ธันวาคม 2566 08:00:00 - 01 กุมภาพันธ์ 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  31 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  07 ธันวาคม 2566 - 01 กุมภาพันธ์ 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบชุดวิชา

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  -

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา (Module Certificate)

  ประกาศนียบัตร แบบรายวิชา (Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  -

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  -

 
N120213 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว

สังกัดรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว และการประเมินทางกายภาพและเคมีเบื้องต้น

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว และการประเมินทางกายภาพและเคมีเบื้องต้น

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

N120214 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว

สังกัดรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว (มาตรฐานเลขที่ มอก. 478-2555) ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การศึกษาความคงตัวในภาวะปกติและภาวะเร่ง รวมทั้งการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว (มาตรฐานเลขที่ มอก. 478-2555) ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การศึกษาความคงตัวในภาวะปกติและภาวะเร่ง รวมทั้งการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

N120241 การตลาดเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว

สังกัดรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิว การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิว การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

N120211 วัตถุดิบเครื่องสำอาง

สังกัดรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทและหน้าที่ของวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบในตำรับเครื่องสําอางบำรุงผิว การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องสำอางบำรุงผิว ระบบการเรียกชื่อสากลของวัตถุดิบ การค้นหาข้อมูลของวัตถุดิบทางเครื่องสําอาง วัตถุดิบหลักและสารเติมแต่งที่ใช้ในการตํารับเครื่องสําอางบำรุงผิว

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ประเภทและหน้าที่ของวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบในตำรับเครื่องสําอางบำรุงผิว การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องสำอางบำรุงผิว ระบบการเรียกชื่อสากลของวัตถุดิบ การค้นหาข้อมูลของวัตถุดิบทางเครื่องสําอาง วัตถุดิบหลักและสารเติมแต่งที่ใช้ในการตํารับเครื่องสําอางบำรุงผิว

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

N120212 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง

สังกัดรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทและหน้าที่ของสารธรรมชาติ การสกัดสารแบบสมัยใหม่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพร การใช้สารธรรมชาติ ; พอลิฟีนอล ไกลโคไซด์ แอลคาลอยด์ เทอร์ปีนอยด์ และสารอื่นในเครื่องสำอางบำรุงผิว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดสารด้วยวิธีไมโครเวฟและการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพรด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง และการตรวจสอบทางพฤษเคมีเบื้องต้นของสารธรรมชาติกลุ่มต่าง ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ประเภทและหน้าที่ของสารธรรมชาติ การสกัดสารแบบสมัยใหม่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพร การใช้สารธรรมชาติ ; พอลิฟีนอล ไกลโคไซด์ แอลคาลอยด์ เทอร์ปีนอยด์ และสารอื่นในเครื่องสำอางบำรุงผิว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดสารด้วยวิธีไมโครเวฟและการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพรด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง และการตรวจสอบทางพฤษเคมีเบื้องต้นของสารธรรมชาติกลุ่มต่าง ๆ

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  40
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  34
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศนียบัตร

  การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบแบบรายวิชา ชุดวิชา และใบแสดงผลการเรียน

เข้าสู่ระบบ