รายวิชา

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง รุ่น 4

ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง
อัพเดตเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  10 มิถุนายน 2567 08:20:00 - 10 มิถุนายน 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  10 มิถุนายน 2567 - 10 กรกฎาคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  10 มิถุนายน 2567 - 10 กรกฎาคม 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 45 ผู้เข้าเรียนต้องเข้าเรียน ร้อยละ 80 และต้องมีผลคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป 

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร แบบรายวิชา (Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

 
P0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

สังกัดรายวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน

 • ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปกครองอย่างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็งผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาและสังคมได้อย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง ประชาชนผู้นํา การเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นต่อระบบการศึกษา รวมถึงสังคมไทย 3. ออกแบบกระบวนการและแนวทางของการมีส่วนร่วมในการปรับทิศทางและสร้าง การเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาและสังคม 4. แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเอง และเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ ของคนอื่นผ่านกรณีศึกษาของกลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาและสังคม และเสนอทางออก ของปัญหาการทุจริตและความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในสังคม 5. ออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาเพื่อเป็นกลไกพัฒนาคนให้มีคุณธรรมความเป็นพลเมือง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปกครองอย่างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา
0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (ชุด 1)
CITIZENSHIP EDUCATION
Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  30
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  3
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศนียบัตร

  การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน

เข้าสู่ระบบ