หลักสูตรฝึกอบรม

นวัตกรสังคม รุ่น 1

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  12 กุมภาพันธ์ 2567 08:00:00 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  09 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  12 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรฝึกอบรม

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เข้าการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และต้องสอบผ่านและมีผลคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน ค่าระดับขั้น D ขึ้นไป

   

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม (Training Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ  ตำแหน่ง นักวิชาการ

  สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ โทรศัพท์ 08 1798 6345 e-mail : .siriwanna@tsu.ac.th

 
T210001 นวัตกรสังคม

สังกัดรายวิชา

สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B, C, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

Courses
450 บาท
 • จำนวนที่เปิดรับ
  40
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  1
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • เกียรติบัตร

  ใบรับรองการเข้าร่วมที่ผู้เรียนได้รับหลังผ่านการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย และ TSU MOOC

 • การเรียนรู้แบบชั้นเรียน

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบชั้นเรียน (Face to Face) ในสถานที่

เข้าสู่ระบบ