หลักสูตรฝึกระยะสั้น

การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่น 1

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  24 มกราคม 2567 08:00:00 - 07 กุมภาพันธ์ 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  07 กุมภาพันธ์ 2567 - 09 กุมภาพันธ์ 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  24 มกราคม 2567 - 07 กุมภาพันธ์ 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรระยะสั้น

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดในกิจกรรมทั้ง 3 วัน ตามรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

  วันที่ 7 ก.พ. 67 รูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.
  วันที่ 8 ก.พ. 67 รูปแบบ On-site ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  วันที่ 9 ก.พ. 67 รูปแบบ On-site ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา  8.30-12.00 น.

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (Short Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน


   
   

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  นางสาวจิตรา จันโสด 

  โทร. 63-7153

 
F6703004 การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สังกัดรายวิชา

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

SU:GRADE S/U ไม่นับหน่วยกิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 08/02/2567 - 09/02/2567

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

Join Zoom Meeting https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94036701912?pwd=L0VueWlCNFZseWEvMk1kaXlnVmFWdz09 หรือ Meeting ID: 940 3670 1912 Passcode: ETSKMUTT

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

วิทยากร โดย ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ และคณะ

เอกสาร

-

Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  50
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  35
 • ไม่สะสมหน่วยกิต

  ไม่สามารถสะสมหน่วยกิต ไม่สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้

 • เกียรติบัตร

  ใบรับรองการเข้าร่วมที่ผู้เรียนได้รับหลังผ่านการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย และ TSU MOOC

 • การเรียนรู้แบบผสมชั้นเรียนและออนไลน์

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบชั้นเรียน (Face to Face) ในสถานที่ ผสมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online Meeting)

เข้าสู่ระบบ