หลักสูตรฝึกระยะสั้น

การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รุ่น 2

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  16 มกราคม 2567 09:00:00 - 22 มกราคม 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  22 มกราคม 2567 - 22 มกราคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  16 มกราคม 2567 - 22 มกราคม 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรระยะสั้น

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (Short Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน 

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  นางสาวจิตรา จันโสด โทร. 63-7153

 
F6703003 การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

สังกัดรายวิชา

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

SU:GRADE S/U ไม่นับหน่วยกิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

ห้องประชุม SC1346 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 22/01/2567 - 22/01/2567 เวลา 8.00-16.00

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะกรรมการของ Thailand PSF

เอกสาร

-

Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  100
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  74
 • ไม่สะสมหน่วยกิต

  ไม่สามารถสะสมหน่วยกิต ไม่สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้

 • เกียรติบัตร

  ใบรับรองการเข้าร่วมที่ผู้เรียนได้รับหลังผ่านการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย และ TSU MOOC

 • การเรียนรู้แบบชั้นเรียน

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบชั้นเรียน (Face to Face) ในสถานที่

เข้าสู่ระบบ