หลักสูตรฝึกระยะสั้น

การจัดการเรียนรู้ และวิธีวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  11 มกราคม 2567 14:00:00 - 17 มกราคม 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  17 มกราคม 2567 - 17 มกราคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  11 มกราคม 2567 - 17 มกราคม 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรระยะสั้น

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมให้ครบตามเวลาที่กำหนดผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (Short Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  คณาจารย์ และผู้ที่เกียวข้อง จำนวน 200 คน

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  นางสาวจิตรา จันโสด โทร. 63-7153

 
F6703002 การจัดการเรียนรู้ และวิธีวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สังกัดรายวิชา

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

SU:GRADE S/U ไม่นับหน่วยกิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m88c550ebf731de39ccab01d69e7eb7f4

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

วิทยากร : อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ

เอกสาร

- 1เอกสารอบรม.pdf [ดาวน์โหลด]

Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  200
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  78
 • ไม่สะสมหน่วยกิต

  ไม่สามารถสะสมหน่วยกิต ไม่สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้

 • เกียรติบัตร

  ใบรับรองการเข้าร่วมที่ผู้เรียนได้รับหลังผ่านการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย และ TSU MOOC

 • การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online Meeting)

เข้าสู่ระบบ