หลักสูตรฝึกระยะสั้น

การวิจัยในชั้นเรียน รุ่น 1

อัพเดตเมื่อ
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  08 มกราคม 2567 08:00:00 - 11 มกราคม 2567 17:00:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  10 มกราคม 2567 - 11 มกราคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  10 มกราคม 2567 - 11 มกราคม 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรระยะสั้น

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมครบตามระยะเวลาที่กำหนด

  ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  หรือผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (Short Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  นางสาวจิตรา จันโสด โทร 63-7153

 
F6703001 การวิจัยในชั้นเรียน

สังกัดรายวิชา

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

SU:GRADE S/U ไม่นับหน่วยกิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m3b027f3958d7903dc12da126790ba9d7

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

เอกสาร

- Schedule.pdf [ดาวน์โหลด]

Courses
FREE
 • จำนวนที่เปิดรับ
  300
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  69
 • ไม่สะสมหน่วยกิต

  ไม่สามารถสะสมหน่วยกิต ไม่สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้

 • เกียรติบัตร

  ใบรับรองการเข้าร่วมที่ผู้เรียนได้รับหลังผ่านการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย และ TSU MOOC

 • การเรียนรู้แบบผสมชั้นเรียนและออนไลน์

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบชั้นเรียน (Face to Face) ในสถานที่ ผสมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online Meeting)

เข้าสู่ระบบ