รายวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่น 1

อ.ดร. ฐากร สิทธิโชค
อัพเดตเมื่อ 27 ธันวาคม 2566
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  20 พฤศจิกายน 2566 08:00:00 - 31 มกราคม 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  01 กุมภาพันธ์ 2567 - 01 มีนาคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  20 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติ ได้แก่ การเข้าเรียนใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน และการสอบ

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร แบบรายวิชา (Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง

 
P0125243 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สังกัดรายวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน

 • อ.ดร. ฐากร สิทธิโชค

คำอธิบายรายวิชา

-

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

-

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

-

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

-

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา
0125243 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชุด 2)
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Courses
650 บาท
 • จำนวนที่เปิดรับ
  30
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  9
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศนียบัตร

  การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน

 • การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online Meeting)

เข้าสู่ระบบ