รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2

อ. นิธิกร ธรรมขันธ์
อัพเดตเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  07 พฤศจิกายน 2566 08:00:00 - 28 พฤศจิกายน 2566 17:00:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  28 พฤศจิกายน 2566 - 17 มกราคม 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  07 พฤศจิกายน 2566 - 28 พฤศจิกายน 2566

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  การวัดและการประเมินผล และอัตราส่วนคะแนนและงานที่มอบหมาย
  ความรับผิดชอบ 10%

  การนำเสนอ (กลุ่ม) 20%
  ทดสอบย่อย (Unit 1-3) 30%
  ชิ้นงานเดี่ยว 10%
  การสอบปลายภาค (Unit 4-6) 30%

  **นิสิตต้องส่งงานให้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด และขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร แบบรายวิชา (Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
  2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

 
P0000121 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สังกัดรายวิชา

ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

 • อ. นิธิกร ธรรมขันธ์
 • อ. สุวิมล ทวิสุวรรณ์

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร วัฒนธรรมทางภาษา ในสังคมตะวันตกและการรับวัฒนธรรมทางภาษามาใช้ในสังคมไทย การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาท ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร วัฒนธรรมทางภาษา ในสังคมตะวันตกและการรับวัฒนธรรมทางภาษามาใช้ในสังคมไทย การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาท ในการสื่อสาร

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

22 พฤศจิกายน - 17 มกราคม 2567

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

https://thaksin.webex.com/meet/suwimon.t

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

- CourseSyllabus.pdf [ดาวน์โหลด]

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา
0000121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชุด 3)
ENGLISH FOR COMMUNICATION
Courses
450 บาท
 • จำนวนที่เปิดรับ
  50
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  48
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศนียบัตร

  การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน

 • การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ

  รูปแบบการเรียนรู้ แบบออนไลน์ผ่านระบบ (Online Meeting)

เข้าสู่ระบบ