รายวิชา

อาเซียนศึกษา รุ่น 1

อ.ดร. ฐากร สิทธิโชค
อัพเดตเมื่อ 10 มกราคม 2567
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน

  24 สิงหาคม 2566 08:00:00 - 30 เมษายน 2567 23:59:00

 • 📅
  ช่วงเวลาเรียน

  17 มิถุนายน 2567 - 15 พฤศจิกายน 2567

 • 💵
  ช่วงเวลาชำระเงิน

  24 สิงหาคม 2566 - 30 เมษายน 2567

 • 📄
  ประเภทหลักสูตร

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา

 • 🎯
  คุณสมบัติผู้เรียน

  -

 • 🎓
  เกณฑ์เรียนจบ

  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 45

 • เอกสารรับรอง

  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  ประกาศนียบัตร แบบรายวิชา (Course Certificate)

 • 👥
  กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 • 📞
  ติดต่อสอบถาม

  -

 
P0125451 อาเซียนศึกษา

สังกัดรายวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน

 • อ.ดร. ฐากร สิทธิโชค

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ พัฒนาการ นโยบายและการดำเนินงานประชาคมประชาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเตรียมความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558

วัตถุประสงค์รายวิชา

-

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

GD:GRADE A, B+, B, C+, C, D+, D, F

เนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ พัฒนาการ นโยบายและการดำเนินงานประชาคมประชาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเตรียมความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558

มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน

-

วันเวลา และสถานที่เรียน

วันเวลา และสถานที่สอบ

-

URL ห้องเรียนออนไลน์

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

TSU MOOC

-

หมายเหตุ

-

เอกสาร

-

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา
0125451 อาเซียนศึกษา (ชุด 1)
ASEAN STUDIES
Courses
650 บาท
 • จำนวนที่เปิดรับ
  130
 • จำนวนที่ลงทะเบียน
  1
 • สะสมหน่วยกิต

  การเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สามารถสะสมหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศนียบัตร

  การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบบรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน

เข้าสู่ระบบ